(021) 5544-515 | [email protected]

Rahmat Solihin

Dosen Prodi PGMI

Rahmat Solihin, M.Pd.

NIDN2129069203
HomebasePendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Status DosenDosen Tetap
Jabatan AkademikAsisten Ahli

S1 IAIN Antasari Banjarmasin, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah

S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah